سازمانهای طرف قرارداد

1

سازمان تامین اجتماعی

2

خدمات درمانی (بیمه سلامت)

3

صندوق بازنشستگی صنعت نفت

4

بانک ملی

10

بانک ملت

6

بانک کشاورزی

7

بانک تجارت

8

بانک سپه

9

بانک صادرات