اکوکاردیوگرافی


اکوکاردیوگرافی: با استفاده از این دستگاه عملکرد قلب مورد بررسی قرار می‌گیرد و پزشک متخصص قلب و عروق اندازه، شکل و انقباض عضله قلب را مشاهده می‌کند و همچنین نحوه عملکرد دریچه‌های قلب و جریان خون در قلب و سرخرگ‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.