در ایـن مــرکــز بـه منظــور ارتقــاء بـهره وری و افــزایش دانـش علـمی،همایش و کنفرانسهای علمی با حضور پزشکان متخصص و اساتید دانشگاه به صورت ماهیانه برگزار می‌گردد و همچنین در پایان دروره آموزشی گواهی پایان دوره آموزشی به شرکت کنندگان داده می شود.

 

برنامه کنفرانس و بازآموزی پزشکان مرکز در سال ۹۸


(برنامه های باز آموزی و کنفرانس سال ۹۸، با هماهنگی مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی برگزار می‌گردد)