اسپیرومتری


از دستگاه اسپیرومتر برای اندازه‌گیری سرعت هوای بازدمی و حجم‌های ریوی استفاده می‌کنند. این دستگاه در تشخیص بیماری‌های مختلف ریوی مانند آسم و copd کاربرد دارد.

پلتیسموگرافی


پلتیسموگرافی یا Body Box دستگاهی است که برای اندازه‌گیری حجم‌ها و ظرفیت‌های ریوی به کار می‌رود و در تشخیص اختلالات تحدیدی ریه کاربرد دارد. از توانایی‌هایی دیگر این دستگاه اندازه‌گیری ظرفیت انتشار منو اکسید کربن خون DLCO می‌باشد.