(( نوبت‌دهی برای تمامی پزشکان به صورت حضوری در روز تعیین شده می‌باشد. ))